ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst of afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Dag: kalenderdag;

6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

Naam ondernemer: Judith Stam- van der Schuur

Handelend onder de naam/namen: Judith Stam Kunst

Vestigingsadres: Marsweg 5, 3893GB Zeewolde

Bezoekadres: Marsweg 5, 3893GB Zeewolde

Telefoonnummer: +31 (0)612506191

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: judithstam@xmsnet.nl

KvK-nummer: 32149986

Btw-identificatienummer: NL1926.40409.B.02

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en/of gebruik van de website judithstam.nl

2. Voordat de overeenkomst op afstand daadwerkelijk wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien (namelijk op de website), dan wel op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kunnen worden toegezonden.

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Voor de ondernemer is het in rechte toegestaan het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van verzending;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst

– de kleuren en het soort materialen van het product

7. Het verveelvoudigen (zie artikel 12 Verveelvoudigen van deze Algemene Voorwaarden) van een kunstwerk is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de maker van het kunstwerk.

8. De maker van het kunstwerk behoudt te alle tijden de auteursrechten van het werk en dus het beeld, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigt, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. indien nog niet aan de consument vóór de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt, de in het bovenstaande artikel 4 (het aanbod) lid 3 opgenomen gegevens;

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 

1. Bij aankoop van producten kan de consument een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 

1. De consument is uitgesloten van het herroepingsrecht bij de koop van producten als omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 

1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de wettelijke garantie. Dit betekent dat u recht heeft op een goed product. De daadwerkelijke garantietermijn hangt uiteraard af van de aard van het product.

3. De ondernemer is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het beruik of de toepassing van de producten.

4. De garantie geldt niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in het volgende lid (lid 4) is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed docht uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Ondervindt de bezorging vertraging of kan de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in zulks geval geen recht op schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11 – BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 (herroepingsrecht) lid 1 van deze algemene voorwaarden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

ARTIKEL 12 – VERVEELVOUDIGEN

1. Onder verveelvoudigen, als bedoeld in artikel 4 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden, van een kunstwerk wordt niet alleen het maken van kopieën of reproducties van het werk verstaan, maar ook het maken van een afbeelding of foto van het werk.

2. Het verveelvoudigen of openbaar maken van de aangeboden kunstwerken is slechts toegestaan indien het kunstwerk of de afbeelding (tekening of een foto) herkenbaar in de context van zijn omgeving is te zien (zoals het zich daar bevindt).

 

 

ARTIKEL 13 – PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

1. De maker van het kunstwerk behoudt zijn persoonlijkheids- en auteursrechten van het kunstwerk, ook indien het kunstwerk aan de koper is overgedragen.

2. Het kunstwerk mag niet veranderd worden.

3. De kunstenaar heeft het recht zich te verzetten tegen aantasting of verminking van zijn kunstwerk.

4. De koper – de nieuwe eigenaar – van het kunstwerk heeft de voorafgaande toestemming van de maker nodig voor al het andere dan het kunstwerk slechts in zijn of haar huis / kantoor te plaatsen.

 

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.